Dades tècniques

La taula de càrregues està considerada per la malla de 30×30 mm i una càrrega útil repartida per kg/m2 aproximadament. Per pas de personal deu aplicar-se com a càrrega útil  x = 500 kg/m2, segons es reflecteix a la franja escalonada de la taula. Aquesta no és aplicable a pressions concentrades com el pas de turismes, camions, carretilles, etc. per aquests pasos es fabriquen altres tipus de malla, utilitzant pletines amb espesors compresos entre els 4 i els 10 mm.

 Tabla cargas   figura 1 Figura 2

QUÈ ÉS UN EMPARRILLAT?

Dades bàsiques per a definir la seva fabricació: Existeixen tres elements bàsics per a la formació d’un emparrillat, dos d’ells anomenats portant i separadora, i el tercer marc perimetral. 1-Pletina portant (Fig.1 – A) És la que aguanta tot l’esforç que ha de soportar l’emparrillat, assent per tant necessari que estiguin recolçades als seus extrems (Fig. 1). Segons sigui la càrrega a soportar i el llum entre recolçaments, ha de ser la pletina portant calculada augmentant en alçada i espesor. No obstant per a grans càrregues i pas de vehícles es poden fer emparrillats amb pletines portants de fins a 100 mm d’alçada i 10 mm d’espesor (Fig. 2-h,e) 2-Pletina separadora (Fig.1-B) Com bé indica el seu nom, té per objectiu el separar i unir les pletines portants. Per tal causa el seu treball en relació amb el seu suport de càrregues és pràcticament nul. S’utilitzen diferents separadores, pletina plana de 10 mm d’alçada, amb igual espesor al de la portant, varilla rodona llisa i varilla rodona entregirada en diferents gruixos. 3-Marc perimetral Imprescindible per a evitar que les portants i separadores puguin moure’s i deformar-se.

QUÈ ÉS LA MALLA?

Independentment del seu sistema de fabricació, els diferents tipus d’emparrillats es determinen per la malla. La malla és la distància entre pletines portants i separadores. Tècnicament es mesura sempre entre eixos prescindint de l’espesor de les pletines tot i que, per regla general, es redondeja comercialment. La nomenclatura de la malla sempre té dos grups de xifres separades pel signe x, la que està en primer lloc indica la distància entre pletines portants i la segona la distància entre separadores (Fig. 2).